Welkom bij Praktijk In Zicht

Uitgangspunt bij In Zicht is dat ieder mens van nature het vermogen en de groeikracht heeft om klachten, problemen of stagnaties te overwinnen. Soms is het nodig om daar hulp bij te krijgen.

U kunt bij In Zicht voor informatie en behandeling van diverse psychische klachten, zoals bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten of traumaklachten. Bij In Zicht wordt een plek geboden om samen met u te onderzoeken hoe de vastgelopen ontwikkeling met betrekking tot het voelen, denken en handelen weer in beweging gezet kan worden. U krijgt hierbij handvatten aangereikt hoe met uw problemen om te gaan.

Er wordt klachtgericht gewerkt. Er wordt niet alleen zorgvuldig gekeken naar uw klacht en hulpvraag, maar ook hoe u en uw omgeving elkaar hierin beïnvloeden.
Soms is het nodig om, met uw toestemming, mensen uit uw omgeving (ouder, partner, familie enz.) bij de behandeling te betrekken.

Er wordt alleen ambulante behandeling geboden. Dit houdt in dat een cliënt gemiddeld een keer per anderhalf week of een keer per twee weken gezien wordt. Het aanbod is volgens de methodiek van de stepped care, dat wil zeggen kort als het kan, wat langer als het nodig is.

Belangrijk om te vermelden is dat dat er GEEN behandeling geboden kan worden aan cliënten met problematiek dat te zwaar/intensief is voor binnen de eerstelijns Basis-ggz zoals:

 • Bij hoge crisisgevoeligheid Dit betekent dat een cliënt voldoende stabiel moet zijn om de tijd tussen 2 afspraken zelf of met behulp van het sociaal steunsysteem te overbruggen
 • Hoog risico suïcidaliteit en/of impulsdoorbraak
 • Schizofrenie, Psychotische of waanstoornissen
 • Ernstige eetproblematiek
 • Actuele verslavingsproblematiek
 • Zwaardere cognitieve beperkingen zoals ernstige laag begaafdheid/ verstandelijke beperking, dementie
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Ernstige autisme spectrum problematiek
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek of comorbide persoonlijkheidsproblematiek die de behandeling van de hulpvraag ernstig belemmert
 • Forensische problematiek
 • Ernstige maatschappelijke problemen
 • Bij verhoogd risico op ernstige conflicten, geweld
 • Weinig zelfregie

Eerstelijns Basis-GGZ zorg is m.n. bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen waarbij sprake is van een voldoende aanwezig en stabiel sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Als de klachten te ernstig of complex zijn voor een een behandeling in de eerstelijns GGZ dan kunt u doorverwezen worden naar de specialistische GGZ. U bent dan gebaat bij een intensievere en meer langdurige therapie dan Praktijk In Zicht u kan bieden.

Het kan ook zo zijn dat uw klachten te licht zijn voor de Basis-ggz. Wanneer er sprake is van lichte/milde psychosociale klachten, dan is laagdrempelige ondersteunende hulp beschikbaar bij de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of het wijkteam.

In het algemeen wordt waar nodig samengewerkt met huisartsen in de regio. Wanneer u liever niet wil dat er contact is met uw huisarts dan zal dat gerespecteerd worden.

 
E-mailen
Bellen
Map