Eerstelijns Psychologie Praktijk Amersfoort


  

BELANGRIJKE INFORMATIE VERWIJZERS

 

Verwijsformulier-IZ-naar-Basis-GGZ-2014.pdf

 

 

 

 

VERANDERINGEN GGZ 2014:

Op 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘Generalistische Basis GGZ’ en een ‘Gespecialiseerde GGZ’.  

 

Per 1 januari omvat de generalistische basis GGZ de huidige eerstelijns psychologische zorg.

 

 

  

 

Figuur 1.   Indeling GGZ vanaf 1 januari 2014

 

Figuur 1. Indeling GGZ vanaf 1 januari 2014

 

 

Generalistische Basis GGZ is gericht op het behandelen van lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Het kan ook gaan om clienten met ernstige maar stabiele psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel een langdurige monitoring behoeven.

 

Er zal complexere zorg verleend worden dan voorheen in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorgomdat een deel van de clienten uit de gespecialiseerde GGZ nu behandeld zal worden in de Generalistische Basis GGZ.

 

 

 

 

VERWIJZING: 

 

Om gebruik te kunnen maken van de Generalistische Basis GGZ, is een verwijzing nodig. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering. 

 

Alleen huisartsen, bedrijfsartsen, jeugdartsen en medische specialisten mogen verwijzen. Echter, Zorgverzekeraars bepalen in hun polisvoorwaarden wie daadwerkelijk mag verwijzen. Wettelijk is geregeld dat de huisarts verwijst. Sommige verzekeraars staan ook in hun polissen verwijzingen door een jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist toe.

 

De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Zo moeten, naast de relevante cliënt gegevens, de volgende gegevens vermeld staan op de verwijzing:

 • De datum van de verwijsbrief, deze MOET eerder zijn dan het eerste gesprek met de zorgaanbieder generalistische basis GGZ.

 • Diagnose (classificatie DSM-IV-TR). De verwijzer noteert dat er een DSM diagnose/classificatie vermoed wordt.  De verwijzer hoeft de diagnose niet zelf vast te stellen, slechts te benoemen dat er een DSM-IV-TR diagnose vermoed wordt. Dit hoeft niet met de DSM-code, het mag wel. De GZ-psycholoog is nog bevoegd in 2014 de diagnose/classificatie zelf formeel vast te stellen.

 •  

  Naam, het adres en de handtekening van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer

 • Vermelding dat verwijzing naar " Generalistische Basis GGZ" is.

UITZONDERING: Voor cliënten die verzekerd zijn bij CZ moet er door de huisarts al wel een indicatie zorgzwaarte op de verwijzing staan. 

 

Het is de verwachting dat diverse diagnostische screeners, nu in ontwikkeling of in omloop, op den duur verplicht gesteld zullen worden. De LHV is met ZN en NHG in gesprek om te komen tot een eenduidig ondersteunend instrument voor huisartsen dat kan helpen bij de verwijzing van patiënten naar de GGZ. Dit instrument zou dan door alle verzekeraars gebruikt moeten worden en komt in de plaats van de verschillende  zogenoemde ‘screeningslijsten’ van verzekeraars die nu de ronde doen.

Het NHG ontwikkelt dit jaar meer ondersteunend materiaal voor de huisarts op basis van nieuwe samenwerkingsrichtlijnen die dit jaar worden gemaakt samen met de zorgaanbieders in de GGZ.

 

Wanneer een cliënt met een vermoeden van een DSM-benoemde stoornis wordt doorverwezen, zal de behandelaar in de GB-GGZ of de G-GGZ vervolgens moeten aantonen dat er inderdaad sprake is van een DSM-benoemde stoornis. Zo niet, dan is er geen aanspraak op Zvw-verzekerde zorg (basispakket). 

 

Als duidelijk is dat gespecialiseerde GGZ nodig is kan de huisarts ook hiernaar verwijzen. Het is niet mogelijk dat vanuit de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ wordt verwezen. Als specialistische zorg nodig is moet vanuit de basis GGZ terugverwezen worden naar de huisarts, die vervolgens naar de gespecialiseerde GGZ kan verwijzen.

  

Aangezien de verwijsbrief aan diverse nieuwe vereisten dient te voldoen is er voor verwijzers een bruikbare (voorbeeld) verwijsbrief gemaakt: 

Verwijsformulier-IZ-naar-Basis-GGZ-2014.pdf

 

 

WAT WORDT WEL/NIET VERGOED:

 

Alleen wanneer iemand een DSM-IV-TR diagnose heeft, wordt behandeling door een psycholoog vergoed.   Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog hebben verwezen wordt vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. Dit betreft o.a.:

 • aanpassingsstoornissen (burnout/surmenage)

 • specifieke fobieën

 • slaapstoornissen

 • seksuele functiestoornissen

 • partner-relatie therapie

 • psychische hulp bij somatische aandoeningen

Bepaalde soorten behandeling, zoals o.a. Mindfulness wordt niet langer vergoed. 

 

Om te weten welke problematiek of behandeling wordt vergoed, worden clienten aangeraden de polisvoorwaarden van hun zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij hun zorgverzekeraar.

 

Psychologen kunnen de genoemde klachten/ problemen wel goed behandelen. De kosten hiervan komen echter voor de eigen rekening van de client (onverzekerde zorg). 


 

 

ZORGPRODUCTEN:

Voor de Generalistische Basis GGZ worden in 2014 hoofdzakelijk vier producten onderscheiden:

 

                  ● Kort

                  ● Middel

                  ● Intensief of

                  ● Chronisch  

 

Een vijfde prestatie is de transitieprestatie welke wordt gebruikt voor de afronding van de behandelingen die al in 2013 zijn gestart en doorlopen in 2014. Deze transitieprestatie geldt ook als blijkt dat een client onterecht naar de generalistische basis GGZ is doorverwezen. In dat geval wordt de behandeling  al na de diagnostische fase afgebroken. Client wordt terugverwezen naar de huisarts, met een advies over mogelijke vervolgstappen. 

 

Tot slot is er een zogenoemde Overig Product prestatie (OVP), voor zorg die niet vanuit het basispakket vergoed wordt.

 

 

INDICATIESTELLING:

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vastgesteld dat een client, afhankelijk van vijf objectieve criteria, in aanmerking voor een bepaalde zorgproduct (hoeveelheid behandeltijd). 

 

Het gaat om de volgende criteria: 

  • Vermoeden DSM-benoemde stoornis;

  • Ernst problematiek;

  • Risico;

  • Complexiteit;

  • Beloop klachten. 

Wanneer een client zich bij de huisarts meldt, zal er een eerste inschatting maken gemaakt worden van de aard en ernst van de problematiek. Op basis van de genoemde 5 criteria zal door de verwijzer worden bekeken welk product het beste past bij de zorgvraag van de client. 


Voor de basis GGZ hoeft de huisarts nog geen definitieve indicatie voor de zorgzwaarte te geven; de precieze indicatie zal in 2014 nog gebeuren door de psycholoog. 

 

 

Prestatie

DSM Stoornis

Ernst problematiek

Risico

Complexiteit

Beloop klachten

Kort

Ja

Licht

Laag

Enkelvoudig beeld, lage complexiteit

Aanhoudend

Middel

Ja

Matig

Laag- matig

Enkelvoudig beeld, lage complexiteit

Duur komt overeen met DSM richtlijn ziektebeeld

Intensief

Ja

Ernstig

Laag- matig

Enkelvoudig beeld, lage complexiteit

Duur komt overeen met DSM richtlijn ziektebeeld

Chronisch

Ja

Stabiel/ instabiel chronisch

 

 

 

 

Nadere informatie over de criteria is te vinden in het Rapport van HHM over de Generalistische Basis GGZ of via het bestand Verwijscriteria GBGGZ.

 

Om de Ggz-taken goed te kunnen afbakenen is er een indeling gemaakt in

HA + POH GGZ,  Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ.

 

Verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ is aan de orde bij:


o   het vermoeden van een DSM-benoemde stoornis.


o   de ernst en het risico wordt als matig beoordeeld.


o   de complexiteit is laag (comorbiditeit interfereert niet met de

     behandeling van hoofddiagnose).


o   de duur van de symptomen beantwoordt aan de criteria uit de DSM    

     richtlijn voor

     het betreffende ziektebeeld of er is sprake van recidive.

 

Verwijzing naar de Specialistische GGZ (psychotherapie) is aan de orde bij:


o   het vermoeden van een DSM-benoemde stoornis.

o   wanneer er sprake is van een hoog risico (automutilatie, suïcide,      

     ernstige verwaarlozing, geweld e.d.)

o   en/of wanneer er sprake is van een hoge complexiteit

o   en/of wanneer een multidisciplinaire setting is vereist

 

De ‘score’ op andere criteria is in die gevallen niet doorslaggevend.

 

Behandeling door HA + POH GGZ zelf (geen verwijzing naar de GBGGZ of SGGZ) is aan de orde bij:


o   geen vermoeden van DSM-benoemde stoornis; 


o   of het vermoeden DSM-benoemde stoornis, maar daarbij is de ernst

     licht of subklinisch, het risico laag, de complexiteit afwezig en de duur

     (beloop) van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit

     de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld;

o   of
 stabiele chronische problematiek, niet crisisgevoelig en met een

     laag risico.

 

In 2014 wordt 9 uur POH-GGZ per huisarts veruimd naar 12 uur. 

 

Per 2014 is het ook mogelijk met de module om bijvoorbeeld de psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog, (eerstelijns) GZ-psycholoog, verpleegkundige, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) en/of verpleegkundig specialist te consulteren of de patiënt een e-health programma aan te bieden.

 

Daarnaast wordt het per 2014 ook mogelijk gemaakt voor andere zorgaanbieders om de module te contracteren, op basis van het aantal ingeschreven patiënten in de huisartsenpraktijk. De voorwaarde dat de huisarts eindverantwoordelijk is voor de patiënt, blijft in stand. Tussen hoofdcontractant en huisarts moeten afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden en de geldstromen.

 

Als laatste geldt, zoals eerder vermeld bij "Wat wordt vergoed?", dat er niet verwezen kan worden voor werk en relatieproblematiek, aanpassingsstoornissen of psychologische hulp in verband met somatische aandoeningen.

 

Voor nadere informatie zie Schema Doorverwijzing GGZ.  

 

 

MAXIMALE TARIEVEN NzA:

In de generalistische basis GGZ wordt niet meer gedeclareerd volgens losse consulten, zoals in de eerstelijns psychologische zorg. In plaats daarvan moeten behandelaars voor de generalistische basis GGZ vanaf 2014 het product (een totale integrale prestatie ) declareren bij de zorgverzekeraar. Deze zorgproducten, zijn vergelijkbaar met DBC’s en bestaan uit minuten. De gehele behandeling (contacttijd, verslaglegging/administratie, dossiervorming, overleg/consultatie, eventuele e-health) moet binnen die minuten plaatsvinden. 

 

Hiervoor gelden onderstaande maximale tarieven: 

 

 Product

  Omschrijving

 Maximum  NZA

 tarief

 Maximum  duur

 

(inclusief  indirecte

 taken)

 

 Basis GGZ Kort

 (BK) 

 

 Lichte DSM  stoornissen

 

 

 €453,-

 

 90-294

 minuten

 

 

 Basis GGZ Middel  (BM)

 

 Matige DSM  stoornissen

 

 

 €773,-

 

 295- 495  minuten

 

 

 Basis GGZ Intensief  (BI) 

 

 Ernstige DSM  stoornissen

 

 

 €1212,-

 

 496- 752  minuten

 

 Basis GGZ Chronisch  (BC)

 

 Chronische stabiele  stoornissen

 

 

 € 1.118.-  

 

 

 750

 minuten

 

 Transitieprestatie 

 

 

 

 Onjuiste verwijzingen  en doorloop 2013

 

 

 €90,- 

 

  

(per gesprek, maximaal 2)
 

 

 60 minuten

 minuten

 

(per gesprek, maximaal 2)

 OVP  (onverzekerd) *

 

 

 

 

 Consult

 niet-basispakketzorg 

 

 

 €94,44-

 

 

(per gesprek)

 

 

 60

 minuten 

 

 (per gesprek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket is ook een maximaal tarief vastgesteld; dit ter bescherming van de cliënt in de GGZ.

 

 

OVERIGE KOSTEN:

In 2014 heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Er hoeft in tegenstelling tot voorgaande jaren geen eigen bijdrage meer worden betaald. 

Vergoeding valt wel onder het eigen risico. In 2014 is het eigen risico € 360 per verzekerde. 

 

CONTRACTEN PRAKTIJK MET ZORGVERZEKERAARS:

Er mag pas worden gedeclareerd als er betrokkenheid is van een hoofbehandelaar bij de behandeling.

 

Naar aanleiding van de discussie over Europsyche in 2012 zijn dit jaar de regels voor het hoofdbehandelaarschap aangescherpt. Onder de door de Minister aangewezen beroepen staat ook de GZ-psycholoog vermeld. 

Het staat zorgverzekeraars vrij om in hun contracten aanvullende voorwaarden aan het hoofdbehandelaarschap te stellen. Clienten worden daarom aangeraden dit na te vragen bij hun zorgverzekeraar

 

Zorgaanbieders met een contract dienen de declaraties van hun behandelingen rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar van de client. Is er geen contract, dan wordt de rekening aan de client gegeven die deze kan declareren bij zijn zorgverzekeraar. De client krijgt dan het restitutietarief vergoed. 

 

Praktijk In Zicht heeft bij alle grote verzekeraars contracten afgesloten. 

 

 

MEER INFORMATIE IS TE VINDEN OP: 

www. CVZ.nl  (College voor Zorgverzekeringen)
www. NZA.nl (Nederlandse Zorgautoriteit)
www. VWS.nl (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
www.invoeringbasisggz.nl

 

Indien u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan hoor ik graag van u.

Ariane 20-5 │ 3824MB Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │