Eerstelijns Psychologie Praktijk Amersfoort

 


PRAKTIJK INFORMATIE


Generalistische Basis GGZ:

Op 1 januari 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een stelsel met een ‘Generalistische Basis GGZ’ en een ‘Gespecialiseerde GGZ’.  

Per 1 januari omvat de Generalistische Basis GGZ de huidige eerstelijns psychologische zorg. 

 

Praktijk In Zicht biedt Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). 

 

Meer informatie over de Generalistische Basis GGZ kunt u vinden op www.invoeringbasisggz.nl.  

 

Diagnose/Classificatie:

Psychiaters en therapeuten stellen psychische stoornissen vast aan de hand van het Diagnostic and Statistical Manual, vierde editie, kortweg DSM-IV

Alleen wanneer er sprake is van een officiële psychische stoornis (volgens de DSM-IV-TR), wordt behandeling door een psycholoog in de GB-GGZ door de zorgverzekering vergoed.  

 

LET OP: Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog hebben verwezen wordt vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. 

Dit terwijl de zorg wel nodig kan zijn of gewenst is. 

Te denken valt aan Mindfulness bij een andere problematiek dan depressie, EMDR bij een andere problematiek dan posttraumatische stress stoornis, behandeling van partner-relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten/fobieen, slaapstoornissen, seksuele functiestoornissen, aanpassingsstoornissen (burnout/surmenage/rouw), psychische klachten n.a.v. een lichamelijke aandoening, zelfbeeldproblemen of persoonlijkheidstrekken.

 

U kunt het College van Zorgverzekeraars (CVZ) raadplegen voor de lijst met problemen die landelijk buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen.  

Om precies te weten welke problematiek of behandeling al dan niet wordt vergoed is het aan te raden de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken of dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Dit omdat verzekeraars zeer uiteenlopende vergoedingen en voorwaarden hanteren.

 

Als u een restitutiepolis heeft, gelden ook weer andere regels. Dit betekent dat u in dit geval goed moet nagaan bij uw zorgverzekeraar of de zorg die u wilt vergoed wordt.

 

Indien uw problematiek of behandeling niet wordt vergoed, kunt u als cliënt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. 

Mogelijk is er een kans op vergoeding uit uw aanvullende verzekering, vraag dit bij uw verzekeraar na.  

Soms is een werkgever bereid (een deel van) de kosten te betalen. 

 

 

Verwijzing:

Om gebruik te kunnen maken van de Generalistische Basis GGZ, is een verwijzing nodig. Dat is een voorwaarde voor vergoeding vanuit het basispakket van de zorgverzekering. 

 

Alleen huisartsen, bedrijfsartsen, jeugdartsen en medische specialisten mogen verwijzen.

Echter, zorgverzekeraars bepalen in hun polisvoorwaarden wie daadwerkelijk mag verwijzen. Wettelijk is geregeld dat de huisarts verwijst. Sommige verzekeraars sluiten in hun polissen verwijzingen door een jeugdarts of medisch specialist uit.

 

LET OP: De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De verwijsbrief moet uitgeschreven zijn (gedateerd) vóór uw eerste gesprek met de psycholoog.

Het is noodzakelijk dat u die verwijzing bij de eerste afspraak bij zich heeft, en dat daarop naast de vermelding dat er vermoedelijk sprake is van een DSM-diagnose ook de AGB-code, adres en de handtekening van de arts staat vermeld. Tot slot moet er vermeld staan dat u verwezen wordt naar de "Generalistische Basis GGZ".

Indien dit allemaal niet het geval is, kan de behandeling niet starten en moet de gereserveerde tijd onverzekerd bij u in rekening gebracht worden.

 

UITZONDERING: Voor cliënten die verzekerd zijn bij CZ moet er door de huisarts al wel een indicatie zorgzwaarte op de verwizjing staan. 

 

  

  

Zorgproducten:
Na het vaststellen van een officiële psychische stoornis (volgens de DSM-IV-TR) zal de zorgzwaarte worden bepaald.

 

Afhankelijk van een aantal criteria (o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten) komt u in aanmerking voor een zorgprodukc, en daarmee een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. 

Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

 

                  ●  Kort

                  ●  Middel

                  ●  Intensief of

                  ●  Chronisch  

 

De huisarts zal een aanvankelijke indicatie stellen, de precieze indicatie zal in 2014 worden ingeschat door uw psycholoog.

 

De zorgproducten bestaan uit een bepaald aantal minuten. De gehele behandeling (contacttijd, verslaglegging/administratie, dossiervorming, overleg/consultatie, eventuele e-health) moet binnen die minuten plaatsvinden. 

Hiervoor gelden maximale tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorg Authoriteit.

 

Het is niet altijd in uw voordeel om meer dan een kort traject te krijgen als doorverwijzing want psychologen mogen een gelimiteerd aantal “middel- of intensief” trajecten declareren van de zorgverzekeraars, dat is percentueel gebudgetteerd. Het kan dus zijn dat u bij een bepaalde psycholoog om deze reden niet (meer) terecht kunt.

 

Als duidelijk is dat gespecialiseerde GGZ nodig is kan de huisarts ook hiernaar verwijzen. Het is niet mogelijk dat er vanuit de basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ wordt verwezen.

Als specialistische zorg nodig is moet vanuit de basis GGZ terugverwezen worden naar de huisarts, die vervolgens naar de gespecialiseerde GGZ kan verwijzen.

  

Zie voor meer informatie de LVE Informatie brief CTN over 2014 (pdf).  

 

 

Vergoeding: 

 

In 2014 heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ.

 

Er hoeft in tegenstelling tot voorgaande jaren geen eigen bijdrage meer te worden betaald.

 

De vergoeding valt wel onder het verplichte eigen risico. Het verplichte eigen risico van de basisverzekering houdt in dat u elk jaar eerst een bedrag zelf moet betalen aan de zorgverzekeraar, voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2014 is het eigen risico in totaal €360 per persoon.

 

Er mag pas worden gedeclareerd als er betrokkenheid is van een hoofdbehandelaar bij de behandeling. De minister van VWS heeft de hoofdbehandelaars aangewezen voor de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ, waaronder de GZ- psycholoog.

Praktijk In Zicht voldoet aan de wettelijke eisen t.a.v. hoofdbehandelaarschap.

Zorgverzekeraars kunnen echter in hun polisvoorwaarden beperkingen opnemen en ervoor kiezen om bepaalde beroepen uit te sluiten voor het hoofdbehandelaarschap van de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Daarom is het raadzaam om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te bekijken. Dan weet u vooraf of de zorg wordt vergoed of (gedeeltelijk) niet. 

  

Als bij u een DSM-diagnose wordt vastgesteld, zal elke behandeling bij elke psycholoog (gecontracteerd of ongecontracteerd), afgerekend worden in de vorm van deze zorgproducten en gelden de verplichtingen van verwijsbrief en informatie aanleveren aan het systeem.  

 

U doet er verstandig aan uw polisvoorwaarden te raadplegen om vast te stellen of en zo ja voor welke vergoeding van Generalistische Basis GGZ zorg u in aanmerking komt. Dit omdat verzekeraars zeer uiteenlopende vergoedingen en voorwaarden hanteren. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

De naturapolis wordt strenger. Vanaf 2014 kan het voorkomen dat u helemaal niets meer vergoed krijgt wanneer u een zorgverlener kiest waar uw verzekeraar geen contract mee heeft. Goed opletten dus, dat u een zorgverlener uitzoekt die een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

 

In de Generalistische Basis GGZ wordt niet meer gedeclareerd volgens losse consulten, zoals in de eerstelijns psychologische zorg. In plaats daarvan moeten behandelaars voor de Generalistische Basis GGZ vanaf 2014 het gehele zorgproduct na afloop van de behandeling declareren bij de zorgverzekeraar. Deze zorg zit in het Basispakket. Er geldt een volledige vergoeding van het afgesproken product, exclusief uw verplichte eigen risico van €360. 

Hoeveel zorg u precies vergoed krijgt hangt dan niet alleen af van welk zorgproduct vastgesteld is, maar ook de contracten die Praktijk In Zicht met zorgverzekeraars heeft gesloten (tarief).

  

Praktijk In Zicht heeft bij alle grote verzekeraars een contract afgesloten voor 2014. 

Mocht Praktijk In Zicht geen contract hebben gesloten met uw zorgverzekeraar dan valt de vergoeding van de behandeling onder restitutiezorg. U ontvangt de rekening en betaalt deze zelf. U kunt deze vervolgens indienen bij de verzekeraar, waarna u een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) vergoed krijgt. Deze tarieven hangen af van uw verzekeraar en van uw polis, vraag het bij uw verzekeraar na. De restitutiepolis heeft nog steeds alle keuzevrijheid, maar voor die vrijheid moet u meer gaan betalen. De prijsverschillen tussen natura- en restitutie lopen per 2014 jaar flink op.

 

Onderstaande prijzen zijn van toepassing op cliënten met een ziektekostenverzekering waarmee geen contract is afgesloten. Er kunnen voor gecontracteerde zorg andere prijzen gelden dan in onderstaande tabel.

 

 

 Product

  Omschrijving

 Maximum  NZA

 Tarief

 Maximum  duur

 

inclusief indirecte

taken *

 

 Basis GGZ Kort

 (BK) 

 

 Lichte DSM  stoornissen

 

 

 €453,-

 

 90-294

 minuten

(5 gesprekken)

 

 

 Basis GGZ Middel  (BM)

 

 Matige DSM  stoornissen

 

 

 €773,-

 

 295- 495  minuten

(8 gesprekken)

 

 

 Basis GGZ Intensief  (BI) 

 

 Ernstige DSM  stoornissen

 

 

 €1212,-

 

 496- 752  minuten

(12 gesprekken)

 

 

 Basis GGZ Chronisch  (BC)

 

 Chronische stabiele  stoornissen

 

 

€ 1.118.-

 

 

 750

 minuten

(12 gesprekken)

 

 

 Transitieprestatie  

 

 

 

 Onjuiste  verwijzingen  en  doorloop 2013

 

 

 €90,-

 

 

(per gesprek)

 

 60

 minuten

 

(per gesprek, maximaal 2 gesprekken) 

 

 OVP  (onverzekerd) 

 

 Consult

 niet-  basispakketzorg 

 

 

 €90,-

 

(per gesprek)

 

 60

 minuten

 

 (per gesprek)

 

* Indirecte taken bestaan o.a. uit voorbereiding, verslaglegging (dossier), administratieve verplichtingen jegens verzekeraars, eventuele e-health, overleg met een arts indien nodig.

 

Het Transitieprestatie is bedoeld voor clienten die in 2013 al in behandeling zijn bij een eerstelijnspsycholoog, maximaal 3 consulten hebben gehad in 2013 en in 2014 nog maximaal twee gesprekken nodig hebben om de behandeling af te ronden. Er is dan geen nieuwe verwijzing van de huisarts nodig.

 

LET OP: Indien er nog meer dan twee gesprekken nodig zijn, wordt een nieuw product gestart, waarvoor wel een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig is.

Ook bij nieuwe aanmelding, wanneer er na het intakegesprek besloten wordt om geen behandeling te starten, wordt (vanuit wettelijke verplichting) een Transistieprestatie verrekend. Hiermee wordt voorkomen dat u door enkel een intakegesprek direct door uw gehele eigen risico heen bent.

 

Het OVP-produkt staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket. Het OVP produkt kan zowel los van andere produkten als binnen een produkt kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. U ontvangt voor OVP-consulten een factuur, u kunt deze NIET indienen bij uw zorgverzekeraar. 

 

Bij het OVP-produckt is geen verwijzing van uw huisarts nodig, ook wordt er geen persoonlijke informatie aan uw zorgverzekeraar of andere instanties doorgestuurd.

U krijgt een OVP nota als u:

  1. Zelf wilt betalen, bijvoorbeeld om redenen van privacy.
  2. Als u een stoornis of behandelmethode heeft, die niet meer vergoed wordt.

Voor het OVP-produkt is eveneens een maximaal tarief vastgesteld; dit ter bescherming van de cliënt in de GGZ. Het is aan te raden indien u een aanvullende verzekering heeft, om bij uw zorgverzekeraar na te gaan of het OVP-produkt mogelijk wel vergoed wordt.  Soms is de werkgever bereid (een deel van) de kosten te betalen.  

 

 

Particuliere Tarief:  

In 2014 bedraagt het particuliere tarief voor een psycholoog € 90,00 per gesprek van 45 minuten (dit is exclusief indirecte tijd).  

 

Bij psychologisch onderzoek of andere afspraken zoals thuis- en werk bezoeken wordt dit uurtarief aangehouden. Gemaakte contact-en werkuren worden bijgehouden en gefactureerd.

 

Het is ook mogelijk een telefonisch- of e-mail consult te vragen, dan is er wel een beperking in tijd van ongeveer 10 minuten. Dit telt dan mee als ¼ consult. Ook is het mogelijk een kortdurend consult af te spreken van 20 minuten waarvoor een ½ consult gerekend wordt. 

 

 

Facturering:

De facturering van Praktijk In Zicht verloopt via FaMed. In de meeste gevallen wordt de nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar en ontvangt u alleen een (rest)nota voor kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden (zoals bijvoorbeeld de eigen risico, kosten bij te laat afmelden, of OVP (onverzekerde zorg) kosten).

 

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn zoals vermeld op de nota. FaMed is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen om het openstaande bedrag te incasseren. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed. 

 

Indien u om welke reden dan ook niet in staat bent om uw nota op tijd te betalen of als u vragen heeft over uw nota, neem dan contact op met FaMed via telefoonnummer 0900 0885 (€0,18 per minuut), of via de cliëntenwebsite van FaMed: www.notavanfamed.nl. Een nieuw origineel van uw rekening kunt u aanvragen via 0900 0882 (€1,30 per gesprek).

 

LET OP: Op de factuur komen per 1 januari 2014 meer gegevens te staan, bijvoorbeeld wie is de hoofdbehandelaar, wat is zijn beroep en hoeveel tijd besteden de hoofdbehandelaar en de medebehandelaars aan de cliënt. Daardoor krijgen cliënten (en zorgverzekeraars) meer inzicht.

De officiele DSM-diagnose zal niet op de factuur staan. Psychologen moeten echter wel de hoofdgroep aangeven waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’.  Dit moet geanonimiseerd aangeleverd worden bij het DBC informatiesysteem. 

Meer informatie hierover treft u in het bestand  "Factuur Vereisten".

 

Het is mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. Zowel u als uw psycholoog dienen hiervoor een privacy formulier te ondertekenen.

U kunt met uw psycholoog overleggen over hoe dat moet gebeuren (nb: wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er is dan geen noodzaak tot het geven van informatie aan derden).

U kunt hier de NZa-Privacyverklaring- bijlage 1 downloaden.

 

 

Routine Outcome Monitoring (ROM):

Om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te waarborgen wordt er bij Praktijk In Zicht gebruik gemaakt van Routine Outcome Measurement, ofwel ROM.

 

Een ROM-methode bestaat uit het gebruiken van een of meerdere vragenlijsten die aan het begin en aan het einde van de behandeling zullen worden afgenomen. Soms zal er ook tussentijds worden gemeten. Deze vragenlijsten kunnen via e-mail, handmatig (papier) of op een computer ingevuld worden.  Met behulp van vragenlijsten die wetenschappelijk onderzocht en gevalideerd zijn wordt het verloop en effect van de behandeling in kaart gebracht, alsook uw tevredenheid over het behandelcontact. Hierdoor krijgt uw behandelaar een beter inzicht in de ernst en de aard van de klachten. De uitkomsten van deze tests worden alleen door uw behandelaar ingezien, en telkens met u besproken. Dat komt u als cliënt ten goede. 

 

LET OP: GGZ-instellingen en vrijgevestigden zijn door de meeste verzekeraars contractueel verplicht om de met ROM verzamelde gegevens over het resultaat van behandeling geanonimiseerd te versturen naar Stichting Benchmark GGZ (SBGz). Het SBG een landelijke Stichting die de algemene uitkomsten van behandelingen van zorgaanbieders/ GGZ instellingen verzamelt en onderling vergelijkt. Alle ingevoerde data worden versleuteld, de verzamelde gegevens zijn hierdoor niet meer te herleiden naar individuele cliënten, noch naar de hulpverleners. Het BSN-nummer is wel een verplicht veld, omdat deze in tegenstelling tot de naam veilig te versleutelen is. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft op basis van bestudering vastgesteld dat deze set van patiëntgegevens niet tot een persoon te herleiden zijn.

 

U bent niet verplicht eraan mee te werken.  Als u hier bezwaar tegen heeft moet dat expliciet aangegeven worden bij het intakegesprek.  

 

 

Gebruik van burgerservicenummer (BSN) in de zorg:

Vanaf 1 juni 2009 is een nieuwe Nederlandse wet van kracht, de zogenaamde Wet voor het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Deze wet verplicht zorgverleners aan cliënten te vragen zich te legitimeren en met behulp van het burgerservicenummer te controleren of de gegevens en de cliënt bij elkaar horen. Zodoende zal er aan u gevraagd worden bij de eerste afspraak een identiteitsdocument mee te nemen. Meer informatie is beschikbaar op www.infobsnzorg.nl.  

 

 

Wijziging gegevens:

Veranderingen in uw persoonsgegevens gelieve u graag tijdig door geven aan Praktijk In Zicht, FaMed en uw zorgverzekeraar. U voorkomt hiermee onnodige rente- en incassokosten.  

 

 

Waarnemingsregeling:

In geval van langdurige afwezigheid/ziekte van uw behandelaar is er een waarnemingsregeling getroffen met Dhr. Leo Zeelenberg (Eerstelijnspsycholoog, GZ-Psycholoog, Lid van LVE ) van Psychologenpraktijk 'de Isselt'. 

 

In geval van crisis dient u telefonisch contact op te nemen met uw huisarts. Deze zal bepalen wat de benodigde actie zal zijn.

 

 

Vertrouwelijkheid:

De gesprekken die u bij Praktijk In Zicht voert zijn uiteraard vertrouwelijk.

Voor gezondheidszorgpsychologen (Wet BIG) geldt net als voor artsen een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder uw toestemming aan derden informatie wordt gegeven over wat in de gesprekken tussen u en uw behandelaar aan de orde is gekomen. Dus aan ouders, partners, werkgevers of andere betrokkenen wordt nooit enige informatie gegeven, zelfs niet over de vraag of u hier in behandeling bent of niet, tenzij u hebt aangegeven dat u daar mee akkoord bent.

              

De behandelaar heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben. 

 

Wettelijk gezien mag een behandelaar alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen.

 

Uw gegevens mogen alleen aan derden verstrekt worden met uw expliciete toestemming. Indien er sprake is van een doorverwijzing naar of informatieverstrekking aan een andere behandelaar (huisarts, RIAGG, Maatschappelijk Werk, een psychiater, psycholoog of psychotherapeut, een bedrijfs- of verzekeringsarts ) mag deze informatie alleen gegeven worden als u eerst daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Als u dat wilt kunt u deze informatie eerst zelf inzien.

 

LET OP: In de regels van de nieuwe GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Psychologen moeten dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’. Zij moeten dit geanonimiseerd aanleveren bij het DIS (DBC informatiesysteem). Praktijken worden verder, zoals eerder vermeld, verplicht om bij een deel van de cliënten een voor- en nameting (zie " Routine Outcome Measurement (ROM)") te doen. Hiermee heeft de verzekeraar meer grip op de effectiviteit van de behandelendpsycholoog. 

 

Het is wel mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. U kunt met uw psycholoog overleggen over hoe dat moet gebeuren. Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt, wordt er op particuliere basis zorg verleend. Er is dan geen noodzaak tot het geven van informatie aan derden.

 

Uw gegevens zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden bewaard in een dossier. Na afsluiting van het behandelcontact wordt een verslag van de behandeling gedurende tien jaar bewaard, zodat bij een volgende aanmelding daarop kan worden teruggegrepen. U kunt als cliënt echter uitdrukkelijk schriftelijk verzoeken om vernietiging ervan. Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand (behalve de behandelaar) tot de gegevens toegang heeft.

 

Meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is op de website van de College bescherming persoonsgegevens (CBP) te vinden. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) ziet er op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als onafhankelijke toezichthouder op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd én dat de privacy van burgers ook in de toekomst gewaarborgd blijft.  

 

 

Klachtenregeling:

Het kan voorkomen, ondanks de inspanningen een klantvriendelijk behandelbeleid te voeren, dat u een klacht heeft over de behandeling. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Heeft u vragen of klachten, laat het mij dan alstublieft weten. Ik zal uw klacht serieus nemen en samen met u zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing. 

 

Mochten wij in een gesprek toch niet voldoende tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. U kunt hierover contact opnemen met:  

 

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen. Het indienen van een klacht kan alleen schriftelijk(per post) naar: College van Toezicht/NIP, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam. Voor uitgebreide informatie over uw rechten en het indien van een klacht verwijs ik u naar de website van het NIP op www.psynip.nl.  

 

De Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE): De klachtenfunctionaris LVE bereikt u via telefoon (020) 667 39 56, op maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 13.30 uur. U kunt ook via e-mail een bericht sturen of een brief schrijven: klachtenfunctionaris@lve.nl of Osdorper Ban 7a, 1068LD Amsterdam. Op de website www.lve.nl vindt u nog meer informatie over de klachtenregeling van de LVE. 

 

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, telefoonnummer (070) 381 37 00.

 


ACTUEEL:

 

Is het nog allemaal te volgen?

Voor zorgaanbieders is het ook hard werk om precies te begrijpen wat alle nieuwe regelgeving dit jaar betekent. Daar komt nog bij dat er nog veel onduidelijkheid bestaat omdat niet alles is besloten of vastgelegd. Daarover zal in de komende maanden meer duidelijkheid komen.

Houd de website regelmatig in de gaten voor updates over de veranderingen.

Ariane 20-5 │ 3824MB Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │