Eerstelijns Psychologie Praktijk Amersfoort

 

HOOFDBEHANDELAAR IN DE GBGGZ: 

Bron:  http://www.invoeringbasisggz.nl

 

Er mag pas worden gedeclareerd als er betrokkenheid is van een hoofdbehandelaar bij de behandeling. 

 

In de generalistische basis GGZ zijn zorgprofessionals hoofdbehandelaar als zij een in de Wet BIG geregeld beroep uitoefenen, waarvoor een specifieke GGZ-opleiding nodig is. Iemand die in opleiding is, kan nooit hoofdbehandelaar zijn maar kan wel werken onder supervisie van een hoofdbehandelaar die BIG-geregistreerd is.

 

Een hoofdbehandelaar is degene die in overleg met de patiënt het behandelplan vaststelt. De hoofdbehandelaar moet zich ervan vergewissen dat de overige behandelaren voldoende bevoegd en bekwaam zijn. Een hoofdbehandelaar kan zowel in een instelling werken of vrijgevestigd zijn.

 

De minister van VWS heeft de volgende hoofdbehandelaars aangewezen voor de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ:

 • Psychiater
 • Klinisch psycholoog
 • Klinisch neuropsycholoog
 • Psychotherapeut
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Verslavingsarts in profielregister KNMG
 • Klinisch geriater
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • GZ-psycholoog

Voorlopig (tot aan de overheveling van de Jeugd GGZ naar de gemeenten op 1 januari 2015) zijn ook de volgende hoofdbehandelaars toegevoegd voor de generalistische basis GGZ:

 • Kinder- en jeugdpsycholoog (geregistreerd bij het NIP)
 • Orthopedagoog-generalist (geregistreerd bij de NVO)

Hoofdbehandelaren in de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ zijn niet dezelfde behandelaars die jeugdigen tot 18 jaar behandelen. De kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen-generalisten zijn toegevoegd tot aan de overheveling van de Jeugd GGZ naar gemeenten op 1 januari 2015.

 

De lijst met beroepen geldt voor 2014 en 2015, en wordt gemonitord. In 2016 volgt een definitieve afbakening van het hoofdbehandelaarschap.

 

Zorgverzekeraars kunnen in hun polisvoorwaarden beperkingen opnemen.

Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde beroepen uit te sluiten voor het hoofdbehandelaarschap van de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Daarom is het voor een client raadzaam om de polisvoorwaarden van zijn zorgverzekeraar te bekijken. Dan weet hij vooraf of de zorg wordt vergoed of (gedeeltelijk) niet.


De hoofdbehandelaar in de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 1. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht.
 2. De hoofdbehandelaar stelt in overleg met de patiënt het behandelplan -gericht op verantwoorde behandeling (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform)- vast.
 3. De hoofdbehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
 4. De hoofdbehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. Medebehandelaren hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering.
 5. De hoofdbehandelaar laat zich informeren door medebehandelaars en andere bij de behandeling betrokken professionals, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde behandeling van de patiënt/cliënt. De hoofdbehandelaar toetst of de activiteiten van de anderen bijdragen aan de behandeling van de patiënt/cliënt en passen binnen het door de hoofdbehandelaar vastgestelde behandelplan.
 6. De hoofdbehandelaar en medebehandelaars treffen elkaar in persoonlijk contact en in teamverband met de daartoe noodzakelijke frequentie (ook telefonisch en via beeldbellen), op geleide van de problematiek/vraagstelling van de patiënt.
 7. De hoofdbehandelaar draagt zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en diens naasten (indien van toepassing en indien toestemming hiervoor is verkregen) over het beloop van de behandeling in relatie tot het behandelplan.
 8. De hoofdbehandelaar heeft inzicht in de voortgang van de behandeling, hij evalueert met de patiënt en stelt indien nodig het behandelplan bij. De hoofdbehandelaar toetst tussentijds en aan het eind van de behandeling of en in welke mate de concreet omschreven behandeldoelen zijn bereikt. De hoofdbehandelaar autoriseert de beëindiging van de behandeling conform de beleidsregels NZa.

 

 

Ariane 20-5 │ 3824MB Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │